Regulamin

Regulamin Akcji Zaginął Dom oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu prowadzonego pod adresem www.zaginaldom.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z portalu „Zaginął Dom” prowadzonego pod adresem www.zaginaldom.pl;
2. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem Portalu we wszelkich sprawach związanych z działalnością Portalu za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora portalu, w tym zasady świadczenia usług drogą elektroniczną;
4. Portal jest prowadzony i administrowany przez Fundację Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!, której celem statutowym jest działalność charytatywna i edukacyjna, w zakresie opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym; wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i informowania o problemie wyżywienia ludzkości; promocja zdrowia – propagowanie i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia, dalej także jako „Fundacja”;
5. Prowadzona w za pośrednictwem portalu Akcja „Zaginął Dom” ma na celu zapobieganie i przeciwdziałanie cierpieniu zwierząt bezdomnych;
6. W ramach Akcji „Zaginął Dom” została stworzona platforma łącząca ludzi, którzy chcą pomagać zwierzętom, zapobiegać utarcie przez nich domu i brać udział w poszukiwaniu dla nich stałych lub tymczasowych schronień. Platformą tą jest portal prowadzony pod adresem www.zaginaldom.pl;
7. Za pośrednictwem Portalu Użytkownicy mogą nagłośnić historię konkretnego, będącego w potrzebie Zwierzęcia w celu uzyskania dla niego pomocy finansowej od użytkowników Internetu;
8. Na prośbę Użytkowników Administrator organizuje internetową Zbiórkę środków pieniężnych na rzecz konkretnego zwierzęcia. Środki te pozyskiwane są od Darczyńców i rozdysponowywane według zasad określonych w niniejszym Regulaminie;
9. Korzystając z portalu „Zaginął Dom” Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się ich przestrzegać;
10. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Portalu i innych treści w nim umieszczonych przez Administratora, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) przysługują Administratorowi. Ich kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Portalu, a także jego wyglądu jako całości, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich;
11. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Portalu materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Fundacji lub podmiotów, z którymi Fundacja zawrze w tym zakresie odrębne umowy;

§ 2 Definicje

Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
1. Portal – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.zaginaldom.pl;
2. Administrator - Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! z siedzibą w Warszawie (03-733), przy ul. Kawęczyńskiej 16 lok 39, NIP: 5252191290, REGON: 01640983400000, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000135274;
3. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Portalu oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną;
4. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu;
5. Darczyńca - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca Darowizny. Darczyńcami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także dysponować własnym zarobkiem lub rzeczami oddanymi jej do swobodnego użytku zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
6. Darowizna – kwota przekazana przez Darczyńcę na rzecz Beneficjenta Zbiórki lub Fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva! Dokonywanie Darowizny odbywa się przez Internet na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
7. Zgłaszający - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca zgłoszenia Zbiórki za pośrednictwem Portalu;
8. Zbiórka - ogłaszana w Portalu, w zakładce „Zbiórki prowadzone aktualnie”, przez Zgłaszającego za pośrednictwem Administratora lub przez Administratora akcja polegająca na zbiórce pieniędzy na realizację określonego celu dotyczącego pomocy zwierzęciu lub na cele statutowe Fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva! w ogólności;
9. Beneficjent zbiórki – zwierzę, na rzecz którego prowadzona jest zbiórka za pośrednictwem Portalu

§ 3 Zgłoszenie Zbiórki

1. Zgłaszający przesyłają prośby o zorganizowanie Zbiórki na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Zgłaszający jest zobowiązany podać lub załączyć do zgłoszenia:

a) wszelkich dokumentów oraz zaświadczeń służących uwiarygodnieniu jej prośby o zorganizowanie Zbiórki, a także w dalszej kolejności wszelkich innych dokumentów, o dostarczenie których zwróci się Administrator, niezbędnych do zrealizowania Zbiórki w tym rachunków i faktur, które mają zostać sfinansowane w wyniku Zbiórki;
b) swojego imienia i nazwiska;
c) adresu zamieszkania;
d) nr telefonu;
e) adresu email;
f) nr PESEL;
g) szczegółowego określenia celu na który mają zostać zebrane fundusze za pośrednictwem Portalu i przesłania fotografii zwierzęcia, które ma zostać Beneficjentem Zbiórki.

3. Zgłaszający przyjmuje do wiadomości, że wszystkie treści zamieszczone w Portalu są redagowane przez Administratora. Administrator uwzględni wszystkie uzasadnione zastrzeżenia Zgłaszającego, co do treści informacji o Zbiórce.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Administratorem, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ust. 1
5. Administrator dokłada wszelkich starań, by publikowane na Portalu Zbiórki były realizowane zgodnie z celami działalności Portalu. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do uczciwości Zgłaszającego lub w przypadku niedostarczenia przez Zgłaszającego informacji i dokumentów niezbędnych do ogłoszenia Zbiórki Administrator odmówi jej ogłoszenia.
6. Użytkownicy nie mają możliwości publikowania w Portalu żadnych treści. Jedynym podmiotem uprawnionym do publikowania treści za pośrednictwem Portalu jest Administrator i wyznaczone przez niego i działające na jego rzecz osoby.
7. Zgłaszający wyraża zgodę na zamieszczenie w Portalu treści tekstowych, zaświadczeń i informacji wydanych przez lekarzy weterynarii dotyczących stanu zdrowia Beneficjenta Zbiórki, zdjęć zwierzęcia będącego Beneficjentem Zbiórki, a także innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia Zbiórki i zrealizowania jej celu.
8. Zgłaszający oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa do materiałów, które mają być opublikowane w ogłoszeniu o Zbiórce lub, że posiada licencję na publikację materiałów od osób, którym te prawa przysługują.
9. Zgłaszający udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług za pośrednictwem Portalu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania w celach związanych z działalnością Portalu, oraz w przypadku ich niewykorzystania lub uzasadnionego usunięcia z Portalu.
10. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia przez Administratora praw autorskich lub praw do wizerunku, Zgłaszający zobowiązuje się zwolnić Administratora od odpowiedzialności za powyższe naruszenia
i zadośćuczynić zgłaszanym żądaniom.

§ 4 Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania Zbiórek

1. Ogłaszając Zbiórkę, Fundacja zobowiązuje się, do dokładnego zweryfikowania wiarygodności osoby, która zwraca się z prośbą o pomoc dla konkretnego zwierzęcia i przedstawionych przez nią informacji. Fundacja kontaktuje się z podmiotem realizującą daną usługę na rzecz Beneficjenta Zbiórki w celu ustalenia rzeczywistych koszów niezbędnych do udzielenia pomocy zwierzęciu.
2. Jeżeli Administrator poweźmie informację lub uzyska uzasadnioną wątpliwość co do prawdziwości informacji podanych przez Zgłaszającego, w szczególności gdy podane informację będą niezgodne ze stanem faktycznym, gdy Zbiórka została zorganizowana na rzecz nieistniejącego, albo nieżyjącego zwierzęcia lub, gdy istnieje uzasadnione podejrzeniem że środki pieniężne miałyby zostać spożytkowane niezgodnie z celami działalności Portalu, ma prawo i obowiązek natychmiastowego usunięcia z Portalu informacji o Zbiórce lub odmówić jej publikacji w sytuacji, gdy Zbiórka nie została jeszcze opublikowana.
3. Postanowienia powyższego ust. 2 mają zastosowanie także w przypadku, gdy Zgłaszający przekazał Administratorowi materiały (zdjęcia, opisy lekarskie, itp.), co do których nie posiada praw.
4. W przypadku usunięcia z Portalu informacji o Zbiórce, w sytuacji określonej w ust 2 lub 3 niniejszego paragrafu lub w każdej innej sytuacji, w wyniku której informacje o Zbiórce zostaną usunięte, wpłacona kwota zostanie przez Administratora przeznaczona w pierwszej kolejności na inną, ogłoszoną w Portalu Zbiórkę, a w przypadku braku aktywnych Zbiórek kwota zostanie przeznaczona na cele statutowe Administratora.
5. Zgłaszający może wysłać do Administratora prośbę o usunięcie Zbiórki. Prośba musi być szczegółowo uzasadniona. Co do Zebranych kwoty pieniężnych, które nie zostały przekazane na cele związane ze Zbiórką zastosowanie znajdą postanowienia powyższego ust. 7.
6. Administrator ogłaszając Zbiórkę określa wysokość kwoty wyrażoną w polskich złotych, której zebranie jest konieczne dla realizacji celów Zbiórki.
7. W przypadku zebrania kwoty, której wartość przekroczy kwotę, o której mowa w ust, 6 nadwyżka zostanie w pierwszej kolejności przekazana na inną, ogłoszoną w Portalu Zbiórkę, a w przypadku braku aktywnych Zbiórek kwota zostanie przeznaczona na cele statutowe Administratora.
8. W przypadku zebrania kwoty, której wartość będzie mniejsza niż kwota, o której mowa w ust, 6 Zgłaszający będzie zobowiązany do pokrycia różnicy z własnych środków.
9. Faktury lub rachunki, które mają być opłacone w ramach akcji Zaginął Dom:

a) muszą być wystawione na Fundację: Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva!, ul. Kawęczyńska 16 lok. 39, 03-772 Warszawa, NIP: 525-21-91-290;
b) forma zapłaty musi powinna być bezgotówkowa;
c) termin zapłaty nie powinien być krótszy niż 14 dni;

10. Oryginały faktur, o ile została w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym na adres Fundacji koniecznie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktura została wystawiona. Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek „Zaginął Dom”. Faktury wystawione w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. niezwłocznie po ich wystawieniu.
11. Co do zasady obowiązek wskazany w ust. 9 powyżej obciążą wystawców faktur, jednakże w sytuacji opisanej w § 5 ust. 4 lub kiedy Administrator nie może uzyskać faktur od wystawców, obowiązek ten obciąża Zgłaszającego.
12. Zgłaszający w trakcie trwania zbiórki oraz w terminie do 2 miesięcy od jej zakończenia ma obowiązek przesyłania Administratorowi drogą mailową co najmniej raz w tygodniu fotografii lub filmów zwierzęcia w różnych sytuacjach – w domu, ze spaceru, z wizyty u lekarza.
13. Zgłaszający oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa do materiałów udostępnianych Administratorowi lub, że posiada licencję na publikację materiałów od osób, którym te prawa przysługują. Zgłaszający oświadcza, iż w przypadku, gdy na przekazanych materiałach znajduje się wizerunek osób trzecich, posiada on zgodę na wykorzystanie ich wizerunku. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia przez Administratora praw autorskich lub praw do wizerunku, Zgłaszający zobowiązuje się zwolnić Administratora od odpowiedzialności za powyższe naruszenia i zadośćuczynić zgłaszanym żądaniom.
14. Zgłaszający udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług za pośrednictwem Portalu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania w celach związanych z działalnością Portalu, oraz w przypadku ich niewykorzystania lub uzasadnionego usunięcia z Portalu.
15. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia przez Administratora praw autorskich lub praw do wizerunku, Zgłaszający zobowiązuje się zwolnić Administratora od odpowiedzialności za powyższe naruszenia
i zadośćuczynić zgłaszanym żądaniom.
16. W przypadku gdyby Zgłaszający nie miał możliwości samodzielnego wykonania zdjęć lub filmów raz w tygodniu, zobowiązany jest do poinformowania o tym Administratora oraz umożliwienia przedstawicielowi Administratora wykonania fotografii Beneficjenta Zbiórki lub nakręcenia filmu z jego udziałem w dowolnym miejscu wskazanym przez Administratora, w tym w domu Zgłaszającego lub w podczas wizyty w lecznicy.
17. Zgłaszający w trakcie trwania zbiórki oraz w terminie do 2 miesięcy od jej zakończenia ma obowiązek przesyłania Administratorowi drogą mailową co najmniej raz w tygodniu aktualnych informacji o stanie zdrowia Beneficjenta Zbiórki oraz o planowanych i odbytych wizytach lekarskich, ze szczegółowym opisem diagnozy oraz zaleceń lekarskich, a w przypadku gdy zbiórka była organizowana na inny cel niż leczenie – szczegółowych informacji o realizacji celu.
18. Zgłaszający za naruszenie obowiązku podawania prawdziwych informacji o Beneficjencie Zbiórki, obowiązku regularnego przesyłania fotografii lub filmów, obowiązku posiadania praw do materiałów oraz obowiązku przesyłania aktualnych informacji na temat stanu zwierzęcia/celu realizacji zbiórki zostanie obciążony karą umowną odpowiadającą kwocie dotychczas przekazanych środków ze zbiórki.

§ 5 Darowizny

1. Darczyńcy mogą przekazywać Darowizny w ramach Zbiórki wyłącznie za pośrednictwem Fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva, wpłacając kwoty Darowizny na jej rachunek wyłącznie za pośrednictwem serwisów internetowych prowadzonych przez Banki lub Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo - Kredytowe lub Serwisu pośrednictwa finansowego.
2. Darowizny dokonywane mogą być w następujący sposób:
za pośrednictwem systemu płatności zamieszczonego na stronie www.zaginaldom.pl, umożliwiającego dokonanie płatności poprzez:

a) serwis pośrednictwa finansowego Platnosci.pl prowadzonego przez usługodawcę działającego pod firmą prowadzonego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.000.000,00 PLN;
b) PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponującą ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL).
c) wpłatę środków na konto: BGŻ: 44 2030 0045 1110 00000255 8270, Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!,ul. Kawęczyńska 16 lok. 39, 03-772 Warszawa – w tytule przelewu należy zamieścić dopisek przypisany do konkretnej Zbiórki;
d) poprzez aukcje charytatywne organizowane za pośrednictwem serwisu Allegro.pl – link umożliwiający dokonanie zakupu znajduje się w informacji o Zbiórce;
e) za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook na stronie www.facebook.com/zaginaldom

3. Zebrana w ramach Zbiórki kwota nie jest wypłacana do rąk Zgłaszającego. Fundacja z zebranych środków opłaca cel Zbiórki na podstawie dostarczonych przez Zgłaszającego faktur i rachunków bezpośrednio na konto ich wystawców. Faktury i rachunki muszą być wystawione według zasad określonych w § 4 ust. 8.
4. Odstępstwo zasady wskazanej w ust. 3 możliwe jest wyłącznie w celu refundacji kosztów za pilne leczenie zwierzęcia, które nie mogło być odroczone na czas zebrania środków w ramach Zbiórki. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy Zgłaszający, po zgłoszeniu Zbiórki łożył za leczenie zwierzęcia z własnych środków. Refundacja wskazanych powyżej kosztów leczenia dokonywana jest na konto Zgłaszającego po zakończeniu Zbiórki na podstawie okazanych faktur i tylko do wysokości zebranych w ramach Zbiórki środków.
5. Darczyńca musi uwzględnić, że serwisy obsługujące transakcje finansowe, o których mowa w § 5 ust 2 pkt a i b od kwoty wpłaconej potrącają należną im opłatę wskazaną regulaminach i tabelach opłat tychże serwisów.
6. 8% końcowej sumy uzyskanej z danej Zbiórki jest przeznaczane na pokrycie kosztów księgowych, które Fundacja ponosi w związku z koniecznością księgowania faktur opłacanych przez nią w ramach Akcji „Zaginął Dom”, na opłaty związane z promocją zbiórek, na modernizację serwisu www.zaginaldom.pl oraz na pokrycie kosztów pobieranych przez serwisy transakcyjne o których mowa w § 5 ust 5.
7. Po zakończeniu Zbiórki, Administrator publikuje na stronie Portalu w zakładce „Zbiórki Zakończone” informację w jaki sposób zostały spożytkowane zebrane środki oraz podaje do informacji publicznej jak uległa zmianie sytuacja beneficjenta zbiórki dzięki zebranym środkom.
8. Suma Darowizn przekazanych przez Darczyńców na określoną Zbiórkę jest widoczna w Portalu przy jej opisie. Dane te są aktualizowane, nie mniej jednak Użytkownicy muszą mieć na względzie możliwość zaistnienia opóźnień w działaniu systemów bankowych, bądź incydentalnych braków odpowiedzi z systemu płatności powodujących różnice pomiędzy sumą uwidocznioną w Portalu, a wysokością rzeczywiście wpłaconych Darowizn. Może to doprowadzić do sytuacji, w której zebrana kwota przekroczy tę przewidzianej Zbiórki. W takiej sytuacji zastosowanie znajdą postanowienia § 4 ust. 7.
9. Darczyńcy dokonujący wpłaty w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt a mogą zdecydować czy chcą się podpisać pod dokonaną darowizną czy przekazać ją anonimowo. W przypadku wybrania opcji zawierającej podpis, wskazane przez Darczyńcę dane wraz informacją o wysokości wpłaconej kwoty zostaną opublikowane na stronie Zbiórki. Darowizny przekazywane w sposób opisany w § 5 ust. 2 pkt b i c są dokonywane anonimowo.
10. Administrator pokrywa koszty leczenia Beneficjenta Zbiórki wyłącznie do wysokości uzbieranych w Zbiórce środków, pomniejszonych o prowizje bankowe oraz 8% przeznaczonych na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 6.
11. Środki ze zbiórki mogą zostać wykorzystane jedynie na cel określony w zbiórce oraz na dalszą kontynuację leczenia związaną bezpośrednio z przyczyną zbiórki. Nadwyżka środków przeznaczana będzie zgodnie z § 4 ust. 7.

§ 6 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Korzystanie z Portalu za pośrednictwem sieci Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
2. System operacyjny: Windows, Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS;
3. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca;
4. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768;
5. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej 512 kbit/s dla pobierania informacji i 128 kbit/s dla wysyłania informacji;
6. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE8, Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż Firefox 22, Google Chrome w wersji nie starszej niż Chrome 28; obsługująca Javascript nie starszy niż 1.5;
7. Sterowanie: klawiatura, mysz, ekran dotykowy.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a także za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu używanym przez Użytkownika.
9. Użytkowników obowiązuje zakaz wprowadzania w formularzach znajdujących się na stronie Portalu treści o charakterze bezprawnym.

§ 7 Reklamacje

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu, a także wykonaniem usług przez Fundację.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej na adres Administratora.
3. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi reklamację uznaje się za uwzględnioną.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji, lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo, jeżeli takiego nie podano, na adres email wskazany w mailu zgłaszającym Zbiórkę

§ 8 Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! z siedzibą w Warszawie (03-733), przy ul. Kawęczyńskiej 16 lok.39, NIP: 5252191290, REGON: 01640983400000, telefon kontaktowy: 801 011 902, (22) 828 43 29 (dla telefonów komórkowych), faks: (22) 584 91 89, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000135274.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celu właściwego wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu Zbiórek środków pieniężnych zgodnie z celem działalności Portalu.
4. Przetwarzanie danych osobowych Zgłaszających odbywa się w zakresie: adresu email, adresu zameldowania i zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, nr konta bankowego, nr PESEL, a także danych Zgłaszającego i Darczyńcy przekazanych Administratorowi przez Serwis pośrednictwa finansowego w związku z wpłatą Darowizny.
5. Korzystając z Portalu Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie dla realizacji celów Akcji „Zaginął Dom”. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić osiągnięcie celu Akcji „Zaginął Dom”.
6. Użytkownicy mają w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

§ 9 Polityka Cookies

1. Portal korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub innej osoby korzystającej z Portalu www.zaginaldom.pl. Cookies zawierają m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Korzystając z Portalu Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych w nim zawartych, co umożliwia polepszanie jakości działania Portalu
c) utrzymania sesji Użytkownika lub innej osoby korzystającej z Portalu,

5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownia przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu;
b) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkowika lub innej osoby korzystającej z Portalu ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi osoba korzystająca z Portalu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej www.zaginaldom.pl celem tworzenia statystyk na potrzeby Portalu;
d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie osobom korzystającym z witryny treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika lub innej osoby korzystającej z witrynywww.zaginaldom.pl. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika lub innej osoby korzystającej z witryny www.zaginaldom.pl. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej): Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Portalu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Spory mogące wystąpić pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.11.2018 roku.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin Administrator udostępni na stronie www.zaginaldom.pl co najmniej na 14 dni przed datą jego wejścia w życie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.zaginaldom.pl. Wszelkie czynności i zgłoszenia wykonane przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu ich złożenia.
4. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym świadczonej przez Portal w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

Pomagaj regularnie - to proste!

 • img

  Ustaw płatności cykliczne

  Nawet niewielka kwota wpłacana regularnie bardzo nam pomoże.

 • strzałka
 • img
  logo

  Podepnij kartę kredytową lub konto PayPal

 • strzałka
 • img

  Udostępniaj

  Zachęcaj innych do działania!

[{"amount":"844507.45"}] [{"count":"513"}]

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.